Easy Way To Remember Article 1 To 50

இந்திய அரசியலமைப்பில் இடம் பெரும் முதல் 50 சரத்துகளை எழுதில் நினைவில் வைக்க சிறந்த வழி:(EASY WAY TO REMEMBER ARTICLE 1 TO 50)
I. Union and its territories:
1. Name and territory of union இந்தியா என்ற யூனியன்
2. establishment of new states- புதிதாக மாநிலங்களைஉருவாக்குதல்
3. formation of new states and alteration of areas-எல்லையை மாற்றுதல்  Continue reading “Easy Way To Remember Article 1 To 50”