இமயமலை பரவியுள்ள மாநிலங்கள்

CODEWORD: J.SUBHA

J – JAMMU KASHMIR
S – SIKKIM
U – UTTARPRADESH, UTTARKHAND
B – BENGAL
H – HIMACHAL PRADESH
A – ARUNACHAL PRADESH