சிந்து சமவெளி நாகரிகம் பரவி இருந்த ஆற்றங்கரை நகரம்

1)சிந்து சமவெளி நாகரிகம் பரவி இருந்த ஆற்றங்கரை நகரங்களும் , அவற்றின் மாநிலங்கள் பற்றிய குறிப்புகளை எளிதில் கீழ்க்கண்டவாறு நினைவில் வைத்து கொள்ளலாம்
we can esaily remember the importanat places in indus valley civilisation with their riverbank and province.

HARAPPA

CODEWORD – “HARAPPA”(HA-RA-PA)

HA – HARAPPA (The place)
RA – RAVI (A River bank in which the harappa civilisation had its origin)
PA – PAKISTAN (harappa located in pakistan province)

ROPAR

CODEWORD – “ROSI (RO-S-I)”

RO – ROPAR (The place)
S – Sutlej (A River bank in which the Ropar civilisation had its origin)
I – Indian Punjab(Ropar is located in Indian punjab province)

LOTHAL

CODEWORD – “LPG (LPG Gas Cylinder)”

L – Lothal (The place)
P – Pogova (A River bank in which the lothal civilisation had its origin)
G – Gujarat(lothal is located in Gujarat province)

SUTKAGENDOOR

CODEWORD – “SUBADHRA” (SU-BA-DH)

SU – Sutkagendoor (The place)
BA – Baluchisthan (Sutkagendoor is located in Baluchistan province)
DH – Dhast ((A River bank in which the Sutkagendhoor civilisation had its origin)

KALIBANGAN

CODEWORD – “KARAGAM”(கரகம்)

KA – Kalibangan (The place)
RA – Rajasthan (kalibangan is located in rajasthan)
GAM – Ghagger ( A River bank in which the Kalibangan civilisation had its origin)

MOHANJADHORA (The place)

CODEWORD – “MOSINI(MO-SIN-I)”

MO – MOHANJADHORA (The place)
SIN – Sind (Mohanjadhora is located in Sind Province)
I – Indus (A river bank in which Mohanjadhora civilisation had its origin)