2015-ல் பிரதமர் மோடி மேற்கொண்ட வெளிநாட்டு சுற்றுபயணங்கள்.(அமெரிக்கா பிரான்ஸ் தவிர – with SHORTCUT Idea)

1) Maurities
2) Germany
3) Russia
4) Ireland
5) Singapore
6) South korea
7) Britain
8) Emirates
9) Seychelles
10) Turkmenistan
11) Tajikistan
12) Turkey
13) China
14) Canada
15) Bangladesh
16) Mangolia
17) Srilanka

SHORTCUT : “MGR IS BEST C.M”

M – Maurities
G – Germany
R – Russia

I – Ireland
S – Singapore, South korea

B – Britain, Bangladesh
E – Emirates
S – Seychelles, Srilanka
T – Turkmenistan, Tajikistan and Turkey

C – China, Canada
M – Mangolia